Menu

Vedtægter

 

VEDTÆGTER

 

§1. Navn, Hjemsted og Formål

a. Navn

    1. Boldklubben STEFAN Stiftet oktober 1945
    2. Boldklubben STEFAN fodbold Stiftet oktober 1945
    3. Boldklubben STEFAN bordtennis Stiftet oktober 1948
    4. Boldklubben STEFAN håndbold fusionerede med Håndboldklubben Viben til Team Nørrebro Håndbold, stiftet maj 2006.
    5. Boldklubben STEFAN badminton Stiftet august 1977

b. Hjemsted

Københavns Kommune

c. Formål

Boldklubbens formål er at opøve medlemmerne i idræt samt derigennem at styrke kammeratskabet.

d. Nye afdelinger, fusion

   1. Nye afdelinger kan oprettes og afdelinger kan fusionere med andre klubber, såfremt dette besluttes på en hovedgeneralforsamling.
   2. Et evt. nyt fusionsnavn kan benyttes i turneringen, såfremt fusionens medlemmer er registreret Som medlemmer af Boldklubben Stefan.


§ 2. Medlemsforhold

a. Optagelse

    1. Enhver kan blive aktivt eller passivt medlem, for så vidt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor.
    2. Ved indmeldelsen betales et indskud, efter de af hovedgeneralforsamlingen vedtagne regler og fastsatte beløb.
    3. Et eksemplar af Boldklubben STEFANs love udleveres til ethvert nyt medlem.

b. Regulativ

    1. Ethvert medlem er pligtigt til at rette sig efter de bestemmelser som bestyrelsen eller spilleudvalg fastsætter, til ordenens overholdelse både på spillepladsen og på klubbens område.
    2. Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og kampe, eventuelt fra hele klubbens område, i grove tilfælde eksklusion af klubben.
    3. Medlemmer, der indadtil eller udadtil skader Boldklubben STEFANs renomme og interesser vil også kunne ekskluderes.
    4. Det er kun hovedbestyrelsen der alene, eller efter indstilling fra afdelingsbestyrelsen, kan foretage eksklusioner.
    5. Hvis der er mere end 3 måneder til førstkommende ordinære generalforsamling, kan enhver eksklusion indankes for en ekstraordinær hovedgeneralforsamling (hvor den ekskluderede har tale- og stemmeret), men ikke for nogen civil domstol.

c. Kontingent generelt

    1. Kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes af de enkelte afdelingsbestyrelser.
    2. Kontingentet betales forud og forfalder til betaling inden for de første 8 dage af den periode, det dækker.
    3. Medlemskabet annulleres med virkning for hele Boldklubben STEFAN ved restance ud over 6 måneder fra forfaldsdagen, uden at det pågældende medlem af denne grund er frigjort for sin kontingentforpligtigelse. Vedkommende skal dog underrettes først. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette af de respektive bestyrelser.
    4. Ved langvarig sygdom, bortrejse, militærtjeneste, uddannelse og andre særlige forhold, kan afdelingsbestyrerne bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse.
    5. Såfremt et medlem af boldklubben STEFAN, i en af afdelingerne ønsker at være medlem af en af de øvrige afdelinger, vil medlemmet automatisk opnå kontingentrabat, som fastsat afdelingerne imellem af de respektive bestyrelser.

d. Indskud

    1. Er man allerede medlem af en afdeling i klubben, skal der ikke yderligere betales indskud såfremt man ønsker at indmelde sig i en anden afdeling.
    2. Ungdomsmedlemmer: kr. 5,00. Voksne medlemmer: kr. 10,00.

e. Udmeldelse

    1. Udmeldelse skal ske skriftligt til afdelingskassereren.
    2. Forfaldent og betalt kontingent kan ved udmeldelse ikke tilbagebetales.


§ 3. Ledelse

a. Bestyrelser

    1. Højeste myndighed for alle fællesanliggender i klubben er hovedbestyrelsen med ansvar over for den årlige hovedgeneralforsamling. Højeste myndighed i afdelingerne er afdelingsbestyrelsen, der varetager de enkelte afdelingers interesser overfor hovedbestyrelsen. Bestyrelserne skal godkende alle interne beslutninger, herunder ansættelse af trænere og valg af ledere. Bestyrelsen er ansvarlig overfor den årlige afdelingsgeneralforsamling.

b. Hovedbestyrelsen

    1. Hovedbestyrelsen har følgende sammensætning: Formand -næstformand - kasserer -sekretær samt to menige medlemmer.
    2. Hovedformand og kasserer vælges på hovedgeneralforsamlingen, formanden i ulige år og kassereren i lige år, og kan ikke samtidig beklæde andre bestyrelsesposter. De fire andre medlemmer er formanden eller næstformanden i de respektive afdelinger. Disse konstituerer sig selv som næstformand, sekretær og to menige medlemmer.
    3. Hovedformand og hovedkasserer er sammen tegningsberettiget i økonomiske anliggender. Hovedbestyrelsen kan udstede en fuldmagt til hovedkassereren der gælder i dennes valgperiode, så kassereren kan disponere alene.

c. Afdelingsbestyrelser

    1. Afdelingsbestyrelserne har følgende sammensætning: Formand - næstformand - kasserer - sekretær samt max. fem medlemmer.
    2. Afdelingsbestyrelserne har lov til at optage lån til afdelingens drift og anlæg, og afdelinger, hætter selv for lånet. Et sådant lån skal forhåndsgodkendes af hovedbestyrelsen.
    3. Afdelingsformand og afdelingskasserer er sammen tegningsberettiget i økonomiske anliggender. Afdelingsbestyrelsen kan udstede en fuldmagt til kassereren, der gælder i dennes valgperiode, så kassereren kan disponere alene angående den daglige drift.


§ 4. Generalforsamlinger

a. Afholdelse

    1. Hovedgeneralforsamlingen afholdes hvert ar i april måned og er Boldklubben STEFANs øverste myndighed.
    2. Afdelingsgeneralforsamlingen skal finde sted senest 14 dage før hovedgeneralforsamlingen.

b. Indkaldelse

Alle generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt pr. brev eller elektronisk, med mindst 14 dages varsel, evt. ved bekendtgørelse i medlemsblad.

c. Beslutningsdygtighed

    1. Afdelingerne kan kun ophæves, når det vedtages på en hovedgeneralforsamling med mindst 2/3 majoritet, efter at ønsket om ophævelse er blevet bekræftet med 2/3 majoritet på vedkommende afdelings generalforsamling. Ved en afdelings ophævelse overdrages dens aktiver og passiver til Boldklubben STEFAN.
    2. Vedtagelse af forslag om lovændringer forudsætter 2/3 majoritet på en hovedgeneralforsamling.

d. Klubbens opløsning

    1. Klubbens opløsning kan finde sted på en dertil lovlig indvarslet generalforsamling og da kun når 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.
    2. Den kontante pengebeholdning samt klubbens øvrige ejendele skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning til idrætslige eller andet almennyttigt formål.
    3. Denne paragraf kan ikke omstødes eller, ændres på nogen generalforsamling eller andet møde.
    4. Den til den tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at denne paragraf overholdes.

e. Stemmeret

    1. Alle aktive og passive medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret på deres afdelingsgeneralforsamlinger og på hovedgeneralforsamlingen.
    2. Stemmeret forudsætter en måneds medlemskab, og at forfaldent kontingent er betalt.
    3. Stemmeretten kan ikke udøves ved fuldmagt. Stemmeretten kan udøves pr. brev ved konkretiserede forslag på den udsendte dagsorden, såfremt medlemmet fremlægger en efter bestyrelsens mening gyldig fraværsgrund. Denne (fraværsgrunden) skal fremsendes skriftligt.
    4. Valgbarhed forudsætter personlig myndighedsalder.
    5. Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden til bestyrelsen har afgivet skriftlig erklæring om, at de er villige til at modtage valg.
    6. Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot et medlem forlanger det.

f. Dagsorden

Følgende dagsorden er obligatorisk på alle ordinære generalforsamlinger.

     1. Valg af dirigent
     2. Formanden aflægger beretning
     3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
     4. Indkomne forslag behandles
     5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     6. Valg af revisorer og repræsentanter til eksterne udvalg.
     7. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages)

Ad punkt 1:

Dirigenten skal vælges uden for bestyrelsen i den afdeling, der afholder generalforsamlingen.

Ad punkt 4:

    1. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage forinden pågældende generalforsamlings afholdelse.
    2. Sådanne forslag skal af formanden skriftligt forelægges til medlemmernes orientering før generalforsamlingens afholdelse, eventuelt ved bekendtgørelse i STEFANs medlemsblad.

Ad punkt 5:

    1. Formand og kasserer vælges for en toårig periode. Formanden i ulige år, kassereren i lige år Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

Ad punkt 6:

    1. Der vælges 5 revisorer i alt, en på hovedgeneralforsamlingen og en i hver afdeling, således at afdelingernes regnskab altid revideres af to revisorer, en valgt på hovedgeneralforsamlingen og en valgt på afdelingsgeneralforsamlingen. Hovedforeningens regnskab revideres af den hovedgeneralforsamlingsvalgte revisor sammen med en af de afdelingsvalgte revisorer på skift.
    2. Hovedgeneralforsamlingen vælger i ulige år, uden for bestyrelserne, 1 revisor for 2 år.
    3. Afdelingsgeneralforsamlingerne vælger i lige år, uden for bestyrelserne 1 revisor for 2 år.
    4. Valg af repræsentanter til eksterne udvalg

g. Ekstraordinære generalforsamlinger

Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 8 dages skriftligt varsel med angivelse af endelig dagsorden, tiI afholdelse senest 30 dage efter, at begæring herom er behørigt fremsendt. Indkaldelse kan kun ske i følgende tilfælde:

     1. Når det vedtages af de respektive bestyrelser.
     2. Når 20 procent af de stemmeberettigede medlemmer underskriver begæring herom, til den pågældende bestyrelse, og nøjagtigt angiver det der ønskes behandlet
     3. På skriftligt forlangende af ekskluderet medlem.


§ 5. Administration

a. Hovedbestyrelsen

     1. Formanden indkalder til hovedbestyrelsesmøde mindst 6 gange om året eIler på skriftlig begæring af mindst to bestyrelsesmedlemmer.
     2. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fire medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende (i hans fravær næstformandens).
     3. Der tages referat af alle hovedbestyrelsesmøder.
     4. Hovedbestyrelsen indkalder hvert år senest 3 måneder efter den ordinære generalforsamling til et fællesmøde med deltagelse af samtlige afdelingsbestyrelser.
     5. Hovedbestyrelsen fastsætter det beløb hver enkelt afdeling årligt skal indbetale til hovedkassen.
     6. Hovedbestyrelsen uddeler sædvanligvis Boldklubben STEFANs årlige udmærkelser, normalt efter indstilling fra afdelingerne.
     7. Efter regler, som fastsættes af hovedbestyrelsen eller generalforsamlingen, vælges eventuelle udvalg.

b. Afdelingsbestyrelserne

     1. Formanden har den daglige ledelse afdelingen, han sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dig mindst 4 gange årligt.
     2. Afdelingsbestyrelserne er beslutningsdygtige når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende (i hans fravær næstformandens).
     3. Der skal tages referat af afdelingsbestyrelsesmøder.
     4. Afdelingsbestyrelserne er forpligtigede til at føre medlemsprotokol med angivelse af hvert enkelt medlems navn, adresse, telefonnummer, fødselsår og -dag.
     5. Efter regler, som fastsættes af den enkelte afdelings bestyrelse eller generalforsamlingen, vælges spille-og eventuelt andre udvalg.

§ 6. Regnskab og revision

a. Regnskabsår

Boldklubben STEFANs regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

b. Generelt

     1. Kassererne er forpligtet til at føre nøjagtigt og ordentligt regnskab over afdelingernes indtægter og udgifter, herunder at sørge for rettidig opkrævning af kontingenter.
     2. Kassereren skal ved ethvert bestyrelsesmøde redegøre for bevægelserne i kassebogen siden sidste møde.
     3. På enhver ordinær generalforsamling skal fremlægges et af kasserer og revisor underskrevet årsregnskab.
     4. Regnskaberne skal være tilgængelige for medlemmerne senest 3 dage før de respektive generalforsamlinger.
     5. Klubben skal være kautionsforsikret med hensyn til kassererne.

c. Afdelingskassererne

Afdelingskassereren gennemgår med de to revisorer afdelingens årsregnskab, bilag og medlemsprotokol senest 14 dage afdelingens generalforsamling.

d. Hovedkassen

     1. Hovedkassereren gennemgår med de to revisorer hovedkassens årsregnskab og bilag senest 14 dage før hovedgeneralforsamlingen.

§7. Klubhuset

Klubhuset på Folevadsvej ejes af Boldklubben STEFAN's Fodboldafdeling.

Disse love er a jourført og ældende pr. 27. april 2010.

 

 

Luk