3. februar 2023

Boldklubben Stefan

Fodbold i Mosen.

Vedtægter

Boldklubben Stefan, medlem af DBU København

Vedtægter

§ 1. Navn, hjemsted, formål

    a. Navn

Boldklubben Stefan (fodbold) stiftet 1945

    b. Hjemsted

Københavns kommune

    c. Formål

Boldklubbens formål er at opøve medlemmerne i fodbold og derigennem at styrke kammeratskabet.

§ 2. Medlemsforhold

    a. Optagelse

Enhver kan blive aktivt medlem, for så vidt vedkommendes forhold til andre idrætsforeninger ikke er til hinder herfor.

Ved indmeldelsen betales et indskud, efter de af bestyrelsen vedtagne regler og fastsatte beløb.

    b. Regulativ

Ethvert medlem er pligtig til at rette sig efter de bestemmelser som bestyrelsen fastsætter, til ordenens overholdelse både på spillepladsen og på klubbens område.

Overtrædelse heraf kan medføre midlertidig udelukkelse fra deltagelse i træning og kampe, eventuelt fra hele klubbens område, i grove tilfælde eksklusion af klubben.

Medlemmer, der indadtil eller udadtil skader Boldklubben Stefans renommé og interesser vil også kunne ekskluderes.

Det er kun bestyrelsen, der kan foretage eksklusioner.

Hvis der er mere end 3 måneder til førstkommende ordinære generalforsamling, kan enhver eksklusion indankes for en ekstraordinær generalforsamling (hvor den ekskluderede har tale- og stemmeret) men ikke for nogen civil domstol.

    c. Kontingent generelt

Kontingentets størrelse og betalingsform fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet betales forud og forfalder til betaling, inden for de første 10 dage af den periode det dækker.

Medlemskabet annulleres med virkning for Boldklubben Stefan ved restance ud over 6 måneder fra forfaldsdagen, uden at det pågældende medlem af denne grund er frigjort for sin kontingentforpligtelse. Vedkommende skal dog underrettes først. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra dette af bestyrelsen.

Ved langvarig sygdom, bortrejse, militærtjeneste, uddannelse eller andre særlige forhold, kan bestyrelsen bevilge kontingentnedsættelse eller -fritagelse.

    d. Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren eller ungdomsformanden.

Forfaldent og betalt kontingent kan ved udmeldelse ikke tilbagebetales.

§ 3. Ledelse

    a. Bestyrelsen

Mellem generalforsamlingerne er bestyrelsen foreningens højeste myndighed, der varetager foreningens interesser og skal godkende alle interne beslutninger, herunder ansættelse af trænere og valg af ledere. Bestyrelsen er ansvarlig overfor den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, næstformand, kasserer, ungdomsformand samt max 3 øvrige medlemmer.

Bestyrelsen er om nødvendigt bemyndiget til at optage lån til foreningens drift og anlæg.

Formanden, og eller næstformanden, er sammen med kassereren tegningsberettiget i økonomiske anliggender. Bestyrelsen kan udstede en fuldmagt til kassereren, der gælder i dennes valgperiode, så kassereren kan disponere alene angående den daglige drift.

§ 4. Generalforsamlinger

    a. Afholdelse

Generalforsamlingen afholdes hvert år i april måned og er Boldklubben Stefans øverste myndighed.

    b. Indkaldelse

Alle generalforsamlinger skal indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden pr. mail og/eller hjemmeside med mindst 14 dages varsel.

    c. Beslutningsdygtighed

Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer forudsætter 2/3 majoritet på foreningens generalforsamling.

    d. Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan finde sted på en dertil lovligt indvarslet generalforsamling, og da kun når 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor.

Den kontante pengebeholdning samt foreningens øvrige ejendele skal anvendes efter generalforsamlingens beslutning, til idrætslige eller andet almennyttigt formål.

Denne paragraf kan ikke omstødes eller ændres på nogen generalforsamling eller andet møde.

Den til enhver tid værende bestyrelse er ansvarlig for, at denne paragraf overholdes.

    e. Stemmeret

Alle medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret på generalforsamlingen.

Stemmeret forudsætter en måneds medlemskab, og at forfaldent kontingent er betalt.

Stemmeretten kan udøves ved fuldmagt til et andet medlem af foreningen.

Valgbarhed forudsætter personlig myndighedsalder.

Fraværende medlemmer er kun valgbare, hvis de forinden til bestyrelsen har afgivet skriftlig erklæring om, at de er villige til at modtage valg.

Afstemninger skal foregå skriftligt, hvis blot et medlem forlanger det.

    f. Dagsorden

Følgende dagsorden er obligatorisk på alle ordinære generalforsamlinger.

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag behandles
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages)

Ad punkt 4:

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 7 dage forinden pågældende generalforsamlings afholdelse.

Sådanne forslag skal af formanden skriftligt pr. brev eller mail til medlemmernes orientering før generalforsamlingens afholdelse.

Ad punkt 5:

Formand og kasserer vælges for en toårig periode. Formanden vælges i ulige år og kassereren i lige år. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

    g. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 8 dages varsel med angivelse af endelig dagsorden, til afholdelse senest 30 dage efter begæring herom, hvilket kan være:

  1. Bestyrelsens beslutning
  2. Mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer kræver det med angivelse af forslag til beslutning
  3. På forlangende af et ekskluderet medlem

§ 5. Administration

    a. Bestyrelsen

Formanden har den daglige ledelse af foreningen. Han/hun indkalder og leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed ved afstemninger er formandens stemme afgørende (i hans/hendes fravær næstformandens).

Der skal tages referat af bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen er forpligtet til at føre medlemsprotokol med angivelse af hvert medlems navn, adresse, telefonnummer, fødselsår og -dag.

§ 6. Regnskab og revision

    a. Regnskabsår

Boldklubben Stefans regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

    b. Generelt

Kassereren er forpligtet til at føre nøjagtigt og ordentligt regnskab over foreningens indtægter og udgifter, herunder at sørge for rettidig opkrævning af kontingent og betaling af regninger.

Kassereren skal ved hvert bestyrelsesmøde redegøre for bevægelserne i foreningens økonomi siden sidste møde.

Kassereren skal på hver ordinær generalforsamling fremlægge et af kassereren underskrevet årsregnskab, udarbejdet som enten; opstillet regnskab, udvidet gennemgang og eller revideret.

Regnskabet skal være tilgængelig for medlemmerne senest 2 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Klubhuset

Klubhuset på Folevadsvej 3 ejes af Boldklubben Stefan.

 

Disse vedtægter er ajourført efter nedlæggelse af Hovedforeningen STEFAN og godkendt på Boldklubben Stefans generalforsamling den 7. Oktober 2020.

___________________________________

Generalforsamlingen d. 07-10-2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.